Skip to content

🗓 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.

8 thoughts on “🗓 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.”

 1. นายนิธินาถ กลิ่นธูปหอม

  ๑.ต้องใช้มาตราการที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจริงจัง เห็นผลชัดเจน กรณีที่พบผู้ติดเชื้อใหม่ทุกราย
  ๒.ต้องจัดหาชุดตรวจหาเชื้อCOVID-19 อย่างง่าย ราคาไม่แพง แต่เชื่อถือได้ แจกจ่ายแก่ประชาชน เพื่อช่วยในการค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้รวดเร็ว ทั่วถึง รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการกระจายชุดตรวจฯ และการเตรียมพร้อมให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

  1. อยู่จังหวัดเลย ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย เดินทางมาทำงานขอนแก่น

 2. นายมณี ธรรมเทียร

  ผมอยู่กรุงเทพฯจะส่งภรรยาไปพบหมอตามนัดที่ รพ.ม.บูรพา วันที่ 12 นี้ (มีใบนัดจาก รพ.)จะต้องขอหนังสือรับรองจากเขตหรือไม่ครับ

 3. วรธน วิเลปะนะ

  ผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่จะเข้ากรุงเทพ
  เข้าได้เลยไหมคับ ไปทางรถทัวร์

 4. นายปภพ วรรณพิรุณ

  ขอนุญาตเรียนถามเรื่องการเข้ารับการตรวจ COVID-19
  และการกักตนเอง 14 วัน ครับ
  ผมอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราจะได้รับข่าววารเกี่ยวกับสถานการณ์COVID-19 ที่เป็นปัจจุบันจากสื่อSocial ของจังหวัดทุกวัน แรกๆก็ได้แต่ติดตามข่าวไปเรื่อยๆไม่ได้สังเกตอะไรเพียงแต่ต้องระมัดระวังตัวตามคำแนะนำของสาธารสุขเท่านั้น จนมาถึงรายที่ 16 -18 จาก Timeline พบว่าเกี่ยวข้องกัน สำหรับTime line ของรายที่ 16 พบว่า รับรู้ว่าผู้จัดการร้านเดิมติด COVID-19
  ก็ยังไม่เข้าไปตรวจฯจนย้ายไปทำงานที่ Robinson ฉะเชิงเทรา
  อยู่หลายวันจึงเข้าไปตรวจฯ หลังจากได้รับการตรวจฯแล้วก็ยังกลับไปทำงานอละใช้ชีวิตตามปกติไม่มีการกักตัวเอง ต่อมาอีกหลายวันผลการตรวจฯจึงออกมาว่าติด COVID-19 จึงได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฯ ระหว่างการทำงานจึงได้แพร่เชื่อไปยังคนอื่นๆ ในรายที่ 17และ 18 จะเห็นได้ว่าผู้ติดเชื้อฯรายที่ 16
  รู้ว่าเจ้านายติดเชื้อก็ยังไม่รีบไปตรวจฯ และเมื่อไปตรวจฯแล้วอยู่ระหว่างการรอผลก็ไม่มีการกักตัวเอง ที่ผมเรียนมานี้ผมต้องการเสนออนะว่า
  1.ควรประชาสัมพันธ์เพื่อกระจายข่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ
  สำรวจตัวเองและรีบเข้าไปรับการตรวจฯโดยเร็วที่สุด ค่าใช้จ่ายไม่ต้องกังวนกรณีเช่นนี้รัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบตรวจให้ฟรี
  2.เมื่อมีผู้ขอเข้ารับการตรวจฯ ไม่ว่ากรณีใดให้ทุกรายต้องกักตัวเอง 14 วัน เพราะต้องสันนิฐานไว้ก่อนว่าเขาเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ว่าผลการตรวจฯจะออกมาอย่างไร

 5. อยากทราบว่า12ม.ค​ จากกรุงเทพไปอยุธยาไปเช้ากลับบ่าย​ต้องมีเอกสารอะไรบ้างครับ

 6. ลูกเจี๊ยบ

  จะเดินทางไปเยี่ยมแฟนที่ชลบุรีเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุพักรักษาตัวอยู่บ้านบางวันไม่มีคนดูแลถ้าจะแวะไปเยี่ยมเช้าแล้วเย็นกลับกรุงเทพจะต้องมีเอกสารอะไรรึป่าวคะ…ถ้าต้องใช้แล้วต้องขอที่ไหนคะแล้วถ้ากลับมาต้องกักตัวมั้ยเพราะไม่ได้ไปที่ไหนนอกจากบ้านที่ชลบุรี

 7. ๑. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
  1.1 ผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไป ให้แสดง “เอกสารรับรองความจ าเป็น” โดยยื่นค ำขอต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
  ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองในพื้นที่
  กรณีผู้ประสงค์จะเดินทำงทั่วไป ที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๕ จังหวัด (จังหวัด
  สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) สำมำรถยื่นค ำขอต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง หรือ
  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองในพื้นที่ของตนได้ เพื่อใช้ “เอกสารรับรองความจ าเป็น” ในกำรเดินทำงทั้งไปและกลับ
  พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้แสดง “เอกสารรับรองความจ าเป็น” ฉบับดังกล่ำวต่อเจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุด
  ตรวจหรือจุดสกัด
  1.2 ผู้ประสงค์จะเดินทางซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  ๑) ผู้ขนส่งสินค้ำเพื่อประโยชน์และกำรด ำรงชีวิตของประชำชน เช่น อำหำร ยำ เวชภัณฑ์ เครื่องมือ
  แพทย์ สินค้ำอุปโภคบริโภค น้ ำมันเชื้อเพลิง วัสดุ/สินค้ำอุตสำหกรรม ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
  และสินค้ำเพื่อกำรน ำเข้ำหรือส่งออก
  ๒)ผู้ปฏิบัติงำนในกิจกำร/กิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร กำรสื่อสำรโทรคมนำคม
  กำรก่อสร้ำง กำรซ่อมบ ำรุงต่ำง ๆ และพนักงำนที่ท ำงำนในสถำนประกอบกำร/โรงงำน
  ๓) ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรแพทย์กำรธนำคำร กำรศึกษำ กำรขนส่งประชำชน/บุคคลไปสู่ที่เอกเทศ
  เพื่อกักกันตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ
  4) เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนด ประกำศ หรือค ำสั่งต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร
  ให้แสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” โดยยื่นค ำขอต่อผู้ประกอบกำร/นำยจ้ำง/บริษัท/หัวหน้ำ
  หน่วยงำนของรัฐ แล้วแต่กรณี
  1.3 บุคคลที่มีความจ าเป็นต้องติดต่อราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” โดยยื่นค ำขอ
  ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐที่บุคคลได้ไปติดต่อรำชกำร
  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทำงฯ ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น