Skip to content

โครงสร้างผู้บริหาร

สำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

ผู้อำนวยการ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม


รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รองผู้อำนวยการ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร