โครงสร้างผู้บริหาร

แชร์ไปยัง

สำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

ผู้อำนวยการ

นายสมคิด จันทมฤก


รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร

รองผู้อำนวยการ

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น