Skip to content

จังหวัดที่มีบทลงโทษ กรณีประชาชนไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าและจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน