โครงสร้างผู้บริหาร

แชร์ไปยัง

สำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

ผู้อำนวยการ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รองผู้อำนวยการ

นายสมคิด จันทมฤก
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร